top of page

 

Overeenkomst:

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Creating Art Productions (hierna CAP). CAP is gerechtigd de op de overeenkomst van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen.

 • CAP houdt zich het recht voor om het totaal aantal ingeschrevenen te beperken en de openings- en lestijden, de lesindelingen, de tarieven en de huisregels te wijzigen.

 

Aanmelding en inschrijving:

 • Aanmelding/inschrijving geschiedt door inlevering van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.

 • De persoon die zich d.m.v. een inschrijfformulier inschrijft bij CAP gaat, na bevestiging van CAP, een overeenkomst met CAP aan. In deze overeenkomst verplicht CAP zich tot het verzorgen van lessen waarvoor de inschrijver (hierna te noemen: de leerling) zich ingeschreven heeft.

 • De leerling verplicht zich in deze overeenkomst tot het betalen van de bij het lidmaatschap horende les- en abonnementsgelden.

 • Door inschrijving van de leerling en door acceptatie van CAP van deze inschrijving verbinden de leerling en CAP zich aan deze Algemene Voorwaarden.

 • Indien de leerling minderjarig is, is/zijn de ouder(s), voogd(en) en/of wettelijk vertegenwoordigers(s) betalingsplichtig(en) en staat “de leerling” gelijk aan de ouder(s), voogd(en) of wettelijk vertegenwoordiger(s).

 • De leerling van CAP Education, danwel CAP Company, danwel CAP Competition gaat een overeenkomst/verbintenis aan voor de duur van tenminste 12 maanden.

 • Voor alle andere regulieren lessen, CAP Lessons geldt een opzeg termijn van 1 maand.

 • De leerling kan alleen deelnemen aan CAP Eduaction, CAP Company en/of CAP Competitions na goedkeuring van de docenten, dit gaat gepaard met een persoonlijke auditie.

 • Voor CAP lessons kan de leerling zich opgeven en een gratis proefles volgen.

 • Het lidmaatschap van CAP is persoonsgebonden en voor onbepaalde tijd.

 • Het cursusjaar loopt van september tot en met eind augustus van elk jaar en bestaat uit 40   lesweken. 

 • De leerling verplicht zich om zich te houden aan de geldende huisregels van CAP.

 • De leerling dient 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn.

 • Indien de leerling te laat komt, kan deze tijd niet worden ingehaald.

 • De leerling wordt verwacht tijdens de klassieke- en moderne lessen strak zittende kleding te dragen. Dit in verband met de lijnen van het lichaam die voor de docenten zichtbaar moeten zijn.

 • De leerling mag niet met buitenschoenen de studio betreden.

 

 

Betaling :

 • De betaling van het lesgeld van CAP kan alleen middels automatische incasso geschieden of door het voldoen van de toegezonden factuur.

 • De hoogte van de lesgelden wordt jaarlijks vastgesteld door de leiding van de studio.

 • Het lesgeld is gebaseerd op een les per uur (of delen daarvan) en dient dan ook per les berekent te worden.

 • Tenzij anders aangekondigd zullen de betalingen 12x per seizoen worden verricht middels automatische incasso of factuur.

 • De betalingstermijnen zijn: 1 september,1 oktober, 1 november, 1 december, 1 januari,

1 februari, 1 maart, 1 april, 1 mei, 1 juni, 1 juli en 1 augustus.

 • De betaling moet worden voldaan voor de 1ste van de maand. Na het verstrijken van de betaaltermijn is de betalingsplichtige van rechtswege in verzuim.

 • De opzegtermijn voor de open lessen is 1 maand, dus wanneer je opzegt vóór 1 september, zal de factuur van 1 oktober niet worden gestuurd.

 • Wanneer een incasso wordt gestorneerd, de bank een overboeking weigert of de betalingsverplichting op een andere wijze niet wordt nagekomen, heeft CAP het recht om de leerling de lessen/ de toegang tot de studio te ontzeggen.

 • CAP is gerechtigd om bij het uitblijven van de betaling de vordering ter incasso over te dragen.

 • Indien CAP over dient te gaan tot incasso van haar vordering op de leerling, is de betalingsplichtige tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Deze bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40 euro.

 • Kosten die gepaard gaan met een gerechtelijke procedure komen volledig voor rekening van de betalingsplichtige.

 

Proefles:

 

 • De leerling kan een gratis proefles volgen bij CAP. De leerling kan zich hier voor aanmelden door een e-mail te sturen of via mondeling/telefonisch contact.

 • Wij vragen u binnen zeven dagen te laten weten of de leerling zich wil inschrijven.

 • CAP raad aan de proeflessen te doen na elke termijn, omdat de docenten dan weer beginnen met een gehele nieuwe les. Eerder instromen kan in overleg met de docenten.

 • Instroomtermijnen: na de herfstvakantie, kerstvakantie, voorjaarsvakantie, meivakantie, en de zomervakantie.

Annulering:

 • De leerling dient zich schriftelijk, ten minste 24 uur van tevoren, af te melden met een geldige reden.

 • De lessen van CAP kunnen niet op een ander tijdstip worden ingehaald.

 • De personal trainingen kunnen alleen worden ingehaald wanneer de leerling ziek is en dit 24 uur van tevoren is gemeld.

 

Vakantieperiode:

 • CAP houdt de vakantieregeling van de gemeente Den Haag aan voor alle lessen.

 • In de vakanties zijn er zomerlessen en workshops.
  De leerling kan hier tegen betaling van een vast te stellen bedrag aan deelnemen.
  Dit staat los van het maandelijks bedrag van het abbonement.

 • CAP neemt de bepalingen van Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in acht.

 • CAP zal geen gegevens aan derden verstrekken zonder persoonlijke toestemming.

Social media:

 • De leerling mag foto's en video's plaatsen van trainingen en choreografieën. Wij vragen de leerling dit alvorens altijd te checken bij de betreffende docent.

 • Mocht de leerling een foto en/of video plaatsen, verwijs/tag/vermeld in het bericht naar de choreograaf van de betreffende choreografie.

Aanwezigheid van ouder(s)/voog(den)/verzorger(s) tijdens de lessen:

 • De ouder(s), voogd(en) of wettelijk vertegenwoordiger(s) van de leerling zijn welkom om de personal trainingen bij te wonen. 

 • Bij de coaching lessen vragen wij de ouder(s), voogd(en) of wettelijk vertegenwoordiger(s) 1 keer (van de in totaal 3 sessies) aanwezig te zijn. De rest van de coaching sessies werkt CAP vanuit het kind en wil CAP hem/haar de ruimte geven vrijuit te spreken.

 • Bij de lessen van de vooropleiding, mag/mogen de ouder(s), voogd(en) of wettelijk vertegenwoordiger(s) alleen in overleg met de docent de les bijwonen.

 • Bij alle andere lessen mogen de ouder(s), voogd(en) of wettelijk vertegenwoordiger(s) niet aanwezig zijn. Twee keer per jaar zal de studio hiervoor kijklessen organiseren.

Blessures:

 • Blessures moeten altijd gemeld worden bij de docent. In overleg met de docenten kan de leerling worden doorverwezen naar een bij ons bekende fysiotherapeut gespecialiseerd op het gebied van dans.

 

Aansprakelijkheid:

 • CAP is niet aansprakelijk voor enig letsel/ongeval van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens de docenten van CAP.

 • Iedere leerling is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Noch CAP, noch de docenten kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de studio.

 • Alle kosten van de door de leerling toegebrachte schade aan het gebouw, inventaris e.d. van CAP is op grond van de wettelijke aansprakelijkheid verhaalbaar op de leerling, met uitzondering van situaties die niet aan de leerling kunnen worden toegerekend.
   

Overmacht:

 • Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van CAP onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de lessen door CAP blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, overheidsmaatregelen, pandemie, uitbraak (voorbeelden: COVID-19, SARS), brand en andere ernstige verstoringen.

 • CAP is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien er sprake is van overmacht. In het geval, ten gevolge van overmacht, CAP niet in staat is de lessen naar behoren na te komen, zal CAP zorg dragen, voor zo ver dit haalbaar is, voor vervangende/ andersoortige (online)lessen.

 • In het geval van overmacht is CAP niet verplicht tot terugbetaling van de les-/abbonnementsgelden waarvoor een betalingsverplichting tot stand is gekomen.

Algemene Voorwaarden

bottom of page